Call Now: 055-966-1320
Hotels - for your convenience
shoki's B & B
City:Tel-Aviv
Adress:Habosem 51, ​​Tel Aviv
Phone:050-7640993
Price:180 shekel